portretter.no

Pionérerfaringer

Vil du lese mer? Gjøre noe? Finne nye kontakter?

Nettsteder, organisasjoner, og rapporter
Info om rådgiving i skolen, om arbeid for mangfold, mot diskriminering.
Nettsteder, organisasjoner, og rapporter

Om rådgiving i skolen

Rådgiverforum - Norge (RFN) - et faglig forum for å utvikle yrkes- og utdanningsrådgivingen. http://rf-n.no/

Rådgiver - et nettsted under Utdanningsdirektoratet for informasjon om hva som skjer på rådgivningsfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. http://tema.udir.no/radgiver

Rapport om skolens rådgiving: Kjønn finnes så å si ikke som bevissthet i skolens rådgiving, og det satses lite på å gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier SINTEF-rapporten. Tiltak foreslås. http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/KJ%C3%98NN%20I%20SKOLENS%20R%C3%85DGIVING%20-%20ET%20GLEMT%20TEMA.pdf

Utdanningsdirektoratet - nettstedet retter seg først og fremst til skoleeiere og – ledere, men har mye nyttig skolestoff og informasjon. http://www.udir.no/

Anti-diskrimineringsarbeid

Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) gir veiledning om lover og bestemmelser som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. De behandler også klager. Kontakt dem for heftet Likestilling og mangfold med tips og sjekklister for arbeidsplassen. http://ldo.no/

Om du ikke er enig med LDO i vedtak eller uttalelser, kan du klage til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. http://diskrimineringsnemnda.no/

Antirasistisk Senter jobber mot rasisme og diskriminering. http://www.antirasistisk-senter.no/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. http://imdi.no/

Ny i Norge – et nettsted for arbeidsinnvandrere og deres familier – på flere språk.
http://nyinorge.no/

Menneskerettsalliansen. http://menneskerettsalliansen.no/

I arbeidslivet

Akademikerne. http://akademikerne.no/

Fagforbundet. http://www.fagforbundet.no/

Fellesforbundet. http://fellesforbundet.no/

LO - Landsorganisasjonen i Norge. http://www.lo.no/

NHO - Næringslivets hovedorganisasjon. http://nho.no/

Norsk sykepleierforbund. https://www.sykepleierforbundet.no/

Er arbeidsplassen din en del av det gode arbeidsliv? Ta testen fra Manifest Analyse. http://origo.no/-/document/get/962/ARBEIDSLIVSTEST250210.pdf

Mangfoldsportalen handler om å få til et inkluderende arbeidsliv. http://mangfoldsportalen.no/

Homofil, lesbisk, og bifil i arbeidslivet? Søk på arbeidsliv på http://www.llh.no/

Svensk nettsted om homofile og lesbiske: http://frittfram.se/

Vil du klage eller har spørsmål om arbeidsmiljøet kan du kontakte Arbeidstilsynet, som også tar trakassering og diskrimineringssaker. http://www.arbeidstilsynet.no/

Mangfold i arbeidslivet - en privat stiftelse som hjelper virksomheter til å skape inkluderende arbeidsplasser. http://www.mangfold.no/

Informasjon om kjønn, kvinnehistorie

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. http://www.kampdager.no/

Statistikk om kjønnslikestilling: Statistisk Sentralbyrå. http://ssb.no/likestilling/

Kvinneorganisasjoner:

Diverse

Statistisk Sentralbyrå:

Forskning på arbeidsliv:

Rapport om gjenkjennelig diskriminering:

Har du tips til flere rapporter, artikler, organisasjoner?

post@kilden.forskningsradet.no

Publisert: 18.05.2010
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no