portretter.no

Uhørte stemmer

Norsk Kvinneforbunds program

Norsk Kvinneforbund ble stiftet i 1948. Vi er en sammenslutning av Arbeidernes Husmorlagsforbund og Norsk Seksjon av Kvinnenes demokratiske verdensforbund (KDV). KDV ble stiftet i 1945 i Paris av kvinner fra konsentrasjonsleirene under mottoet «aldri mer krig».

Norsk Kvinneforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fred og kvinners frigjøring på alle områder. Norsk Kvinneforbund utgir bladet «Kvinner i Tiden».

Norsk Kvinneforbund arbeider for et samfunn fritt for all utbytting. Det er av avgjørende betydning for utformingen av samfunnet at kvinner deltar i kvinnebevegelsen, i fagbevegelsen, i politisk arbeid og selv definerer løsningene på kvinners problemer.

Hovedoppgaven for vårt forbund er å støtte arbeidet for fred i verden. Vi slutter oss til de prinsippene som er uttrykt i FN-pakten: Arbeid for almen og kontrollert nedrustning. Overfor utviklingslandene vil vi støtte en politikk som medfører trygging av deres selvstendighet, vern av deres ressurser, og spesielt hjelpetiltak for å bedre kvinners kår. Bedring av kvinners livs- og arbeidssituasjon står i sentrum for vårt arbeid. Vi vil arbeide for alle barns trygghet og omsorg, og for at ansvaret for barna blir likt fordelt mellom kvinner, menn og samfunn.

De materielle vilkårene for å avskaffe all nød og sult på jorden er tilstede. Blant annet har den tekniske utvikling skapt rike muligheter for menneskenes livsutfoldelse. Likevel er sult, frykt og undertrykking den daglige virkelighet i store deler av verden. Teknologien står hensynsløst til kapitalens disposisjon. Rettferdig fordeling av jordens ressurser og solidaritet med undertrykte folk i kampen mot utbytting har ingen gjenklang i et samfunn der profittmotivet styrer produksjonen – dvs. fri markedsøkonomi. Det er derfor nødvendig å styre kapitalkreftene og planlegge ut fra menneskenes behov.

Norsk Kvinneforbund er åpent for alle som ønsker å samarbeide ut fra denne målsetningen.

Publisert: 26.02.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no